Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego

Formularze uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100,00 zł - w tym lunch, serwis kawowy, materiały konferencyjne, artykuł w czasopiśmie Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego upływa 15.08.2013 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa biernego upływa 15.09.2013 r.

(o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń)Wniesienie opłaty do 15.09.2013 r. jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. W tytule przelewu prosimy wpisać Konferencja 12.10.2013
oraz imię i nazwisko uczestnika.

Faktury VAT wystawiane będą tylko na osoby/instytucje dokonujące wpłaty.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT proszone są
o dopisanie takiej adnotacji na formularzu zgłoszeniowym.

Nr konta: 62 2030 0045 1110 0000 0255 0380 Bank BGŻ Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów

Prace prezentowane podczas Konferencji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue.

Wystawcy

Kontakt w sprawie wystawy firm:
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska tel. +48 601 241 125

Collegium Masoviense
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
ul. G. Narutowicza 35
96-300 Żyrardów

Streszczenie publikacji

Całe streszczenie artykułu nie może przekroczyć jednej strony Tekst należy pisać edytorem tekstowym Word for Windows
czcionka Times New Roma wielkości 12 z 1,5 odstępem między
liniami przesłać w formie elektronicznej na adres: pielegniarstwo2013@cm.edu.pl do 15.08.2013r.
Wzór oraz szczegóły edytorskie streszczenia podane są w plikach do pobrania poniżej:Całe streszczenie artykułu nie może przekroczyć jednej strony pisanej w tym formacie. Tekst należy pisać edytorem tekstowym Word for Windows czcionką Times New Roman 12 z odstępem między liniami 1,5. Streszczenie należy przesłać do 15.08.2013r. na adres pielegniarstwo2013@cm.edu.pl. Pisząc tekst nie należy wprowadzać własnych stylów, co oznacza, że w miejsce istniejących tytułów, czy innych części streszczenia należy wstawić swój tekst. W streszczeniu tylko w wyjątkowych przypadkach można umieścić: tabele, rysunki. Podpis nad tabelami i pod rysunkami należy wykonać czcionką 9 pt i wycentrować. W tekście nie należy stosować żadnych dodatkowych świateł pomiędzy poszczególnymi akapitami tekstu. Zmienne matematyczne oraz wielkości fizyczne występujące w tekście piszemy kursywą: ω Β , z, T. Symbole greckie zapisujemy czcionką Symbol: α, Β, γ, Γ. Wielkości wektorowe dodatkowo wytłuszczamy: x, u.
Streszczenie będzie stanowiło podstawę do wstępnego zakwalifikowania do zaprezentowania pracy podczas sesji plakatowej w czasie Konferencji.

Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do sesji plakatowej moją możliwość opublikowania pracy w recenzowanym czasopiśmie: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue.
Przygotowanie pracy do druku odbywać się będzie wg zasad przedstawionych WWW:
www.pzpr.eu


Termin składa prac do druku do 15.08.2013r na adres pielegniarstwo2013@cm.edu.pl.

Zasady przygotowania materiałów do prezentacji w sesji plakatowej:
wielkość plakatów: A7 : 77x 105 cm

Regulamin

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wysłanie zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji ( w formie on-line lub faxem) oraz dokonanie wpłaty za udział w Konferencji na podane w formularzu konto bankowe.
 2. Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na 1 miesiąc przed Konferencją. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane. Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie, za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
 3. Uczestnik Konferencji zgadza się na wykorzystanie zdjęć z jego wizerunkiem robionych podczas Konferencji przy tworzeniu Archiwum Konferencji.
 4. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokonana zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.
 6. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się Konferencji.
 8. Każdy wykład, doniesienie lub referat wygłoszony na Konferencji jest utworem prawnie chronionym (art.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).Zabronione jest jego filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody organizatora i autora.
 9. Uczestnik Konferencji oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji są prawdziwe.
 10. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na:
  - prowadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konferencji;
  - przesyłanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych Organizatora i współpracujących z nim podmiotów.
 11. Zarejestrowanie się jako Uczestnik Konferencji jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.